MM-cover-การพัฒนางอค์กร

10 เคล็ด (ไม่) ลับกับการพัฒนาองค์กร [วิกฤตไหนก็รอดได้]

วงการธุรกิจในปัจจุบันมักจะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Disruption กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสิ่งนี้เองสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากสิ่งที่ทำอยู่แบบเดิมๆ ให้เกิดวิถีใหม่ หรืออาจจะทำให้บางสิ่งที่เคยมีอยู่ล้มหายไปเลยก็ได้ 

โดยสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้ง จากการพัฒนาเทคโนโลยี, การเกิดใหม่ของวงการ Start up ไปจนถึงโรคระบาดอย่างโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศษรฐกิจและธุรกิจหลายเจ้าที่ต้องหยุดชะงักไป ซึ่งแน่นอนว่าหากธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่ยอมปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ก็จะส่งผลกระทบด้านลบที่ยิ่งใหญ่ได้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาองค์กรของคุณ ให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะตอบโจทย์ความก้าวหน้าขององค์กรคุณ ผ่านเคล็ด (ไม่) ลับการพัฒนาองค์กร เพื่อให้คุณมีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทันที 

การพัฒนาองค์กรนั้นจำเป็นจริงหรือ?  

ปัจจุบันโลกเราหมุนไปพร้อมความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน หากองค์กรมีความมุ่งหวังในการสร้างเป้าหมายเพื่ออนาคต การนิ่งเฉยต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนผันอาจไม่ใช่เรื่องดีนัก แม้เป้าหมาย หรือปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การพัฒนาองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรควรร่วมมือเพื่อความสำเร็จ

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) จึงต้องอาศัยการพัฒนาภายในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อ

 • วิสัยทัศน์ (Vision) 
 • พันธกิจ (Mission) 
 • ค่านิยมหลัก (Core Value) 
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 

ที่องค์กรกำหนดขึ้นมา โดยทุกด้านจะต้องมีความสอดคล้องกัน และส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้

ปัจจัยหลักที่ต้องมีการพัฒนาองค์กร

ด้วยความที่จุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยหรือจุดเปลี่ยนที่แต่ละองค์กรเลือกนำการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ใช้ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน มาดูกันเลยว่าสาเหตุเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง และมีความสอดคล้องกับปัญหาในองค์ของคุณตอนนี้หรือไม่

1. ความซับซ้อน และความหลากหลายขององค์กร

เมื่อองค์กรต้องก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลให้โครงสร้างภายในองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยรูปแบบการปรับตัวในแต่ละระดับถูกแบ่งประเภท ดังนี้

 • การรื้อปรับระบบ (Reengineering)  
 • การแตกออกเป็นหน่วยธุรกิจย่อย (Business Unit)  
 • การลดระดับการบังคับบัญชา (Delayering)  
 • การลดขนาดองค์กร (Downsizing) 

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เหล่าผู้บริหารจำเป็นต้องวางแผนและทำการพัฒนาองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทั้งองค์กร 

2. จุดเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมภายนอก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ที่จะสร้างแรงผลักดันให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาองค์กรขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานดีขึ้น

3. องค์กรขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองปัญหา

หากองค์กรไร้ซึ่งความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่วนนี้อาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในองค์กรได้ ดังนั้นธุรกิจทุกรูปแบบจำเป็นต้องมีความพร้อมและสามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตรงประเด็น เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

4. จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

หากองค์กรใดที่ขาดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเรื่องการงาน รวมไปถึงการเอาใจใส่ทางด้านกำลังใจ ส่วนนี้มีผลให้บุคลากรในองค์กรไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ 

จากปัจจัยทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าความซับซ้อนและปัจจัยแวดล้อมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กร ที่จะสร้างโอกาสในการอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์กรได้  ฉะนั้นเพื่อความสำเร็จในอนาคต ผู้บริหารต้องมีความกล้าและเด็ดขาดที่จะเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมตั้งรับต่อทุกสถานการณ์ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะลุกลามจนร้ายแรง

เหตุใดยุค New Normal ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร

วิกฤตการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิถีชีวิตของผู้คนไปจนด้านเศรษฐกิจต่อทุกวงการ จึงเป็นอีกปัจจัยหลักที่หลายองค์กรเริ่มตระหนักมากขึ้น ถึงการบริหารงานบุคคลต่อจากนี้ ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้บุคลากรในองค์กรให้เข้ากับยุค New Normal ได้ทันท่วงที

ด้วยความที่ปัจจัยที่ผู้บริหารเล็งเห็นจากวิกฤติการณ์ COVID – 19 มีมากมายองค์กรธุรกิจทั้งหลายจึงเร่งปรับแผนและกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมเข้าสู่ยุค New Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยปัจจัยเหล่านี้จะสร้างแนวทางการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนี้

 • ลักษณะการจ้างงานจะเปลี่ยนไป ลดความต้องการของทรัพยากรบุคลากร และเน้นการใช้บริการคู่สัญญา หรือ freelance แทน
 • ผู้บริหารงานบุคคลจะคัดกรองบุคลากรมากยิ่งขึ้น ที่สามารถสร้างผลผลิตให้องค์กรได้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อวิกฤติที่เกิดขึ้น
 • บุคลากรจำเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
 • เกิดการพัฒนาการของการเรียนรู้ที่เกิดจาก Technology Disruption ผสมผสานกับพฤติกรรมแบบ New Normal 
  1. เน้นการพัฒนาผ่านระบบ Online มากขึ้น
  2. สร้างการอบรมที่มีมาตรการควบคุมป้องกันโควิด19 พร้อมออกแบบกิจกรรมที่เน้นเทคโนโลยีการเรียนรู้มากขึ้น 
  3. มีการ Reskill และ Upskill ทักษะในการทำงานที่เปลี่ยนไป

10 เคล็ด (ไม่) ลับกับการพัฒนาองค์กร

เคล็ดลับการพัฒนาองค์กร

การนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างแข็งแกร่งนั้นไม่ยากเกินความสามารถของคุณอย่างแน่นอน เพียงคุณเข้าใจปัญหา และพร้อมเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราจึงนำเคล็ดลับการพัฒนาองค์กรที่จะช่วยให้คุณนำพาทีมของคุณ ฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จที่ ไม่ว่าวิกฤติไหนก็สามารถนำวิธีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

1. การสื่อสารในองค์กร 

การสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะสื่อสารในรูปแบบใดทุกการส่งสารจำเป็นต้องมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจตรงกัน และต่อยอดสารที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การมีส่วนร่วมในองค์กร

บุคลากรจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางและเป้าหมายให้ตรงกัน เพื่อร่วมเดินทางไปยังจุดหมายขององค์กรด้วยกัน โดยการสร้างความเป็นทีมเวิร์คผ่านกิจกรรมให้ทุกคนในองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งสร้างความสำคัญให้บุคลากรในทีมอย่างทั่วถึง

3. รวดเร็วทันเหตุการณ์

เมื่อต้องแข่งกับเวลาที่เปลี่ยนผ่าน ความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสำคัญกว่าการความสมบูรณ์แบบที่ต้องใช้เวลา ดังนั้นผู้นำต้องตัดสินใจอย่างกล้าหาญและทันท่วงที พร้อมมีแผนสำรองในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

4. เป้าหมายชัดเจน วัดผลได้

ทุกองค์กรควรกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผลเป้าหมาย และกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีความสำเร็จและเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม

5. มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของลูกค้า

เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายให้ดี ผู้บริหารต้องคิดให้กว้างไกล เพื่อที่จะดำเนินการทางธุรกิจให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

6. กำหนดแผนงานไว้ให้ชัดเจน

ผู้บริหารต้องกำหนดแผนงานพร้อมกลยุทธ์ประจำปี เพื่อเป็นแนวทางให้ยังเป้าหมายที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆ ควรแจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกันอย่างชัดเจน และควรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

7. มองหาโอกาสเพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้ คุณจึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างกลยุทธ์ระยะสั้น กับกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเตรียมรับมือต่อทุกสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้นำและสามารถกระตุ้นการพัฒนาองค์กรพร้อมมองหาโอกาสในการเติบโตขององค์กรในทุกวิกฤติ 

8. การส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ

เพราะบุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นดั่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยการมอบรางวัลให้บุคคลดีเด่นในด้านนั้นๆ หรือสร้างกิจกรรมให้เกิดความภาคภูมิใจในระยะยาว ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้บุคลากรมีกำลังใจในการผลักดันองค์กรไปยังเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่ตลาด

ในทุกองค์กรล้วนแข่งขันกับยุคสมัยและเวลาที่เปลี่ยนผ่าน ดังนั้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงได้ คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแข่งกับเวลา ยิ่งผลงานของคุณส่งออกสู่ตลาดไวเท่าไร โอกาสสร้างกำไรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

10. พูด “ขอบคุณ” ให้ชินปาก

คำ “ขอบคุณ” เป็นเหมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่ควรพูดให้ติดเป็นนิสัย เพราะคำนี้สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมทีมให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป

สรุปท้ายบทความ

ไม่ว่าองค์กรที่คุณอยู่นั้นจะเป็นองค์ขนาดเล็กหรือใหญ่ เวลาที่กำลังเดินมาถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าองค์กรของคุณจะเติบโตอย่างไรในอนาคต ดังนั้น ผู้นำและบุคลากรควรมีทักษะพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรติดตัวไว้ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณเองก็สามารถเรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรเพิ่มเติมกับ Whole Brain® Thinking ด้วยหลักสูตรที่สอดคล้องต่อแนวคิดการเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์กรที่เข้ากับยุคสมัย และยังช่วยเสริมแนวทางการตั้งรับวิกฤติที่ไม่อาจคาดการณ์ในอนาคตแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน