MM-cover-บทความบริหารองค์กร

5 หลักการบริหารองค์กร [ที่ผู้ประกอบการควรทราบ]

ทุกวันนี้มีหลายองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันล่าความสำเร็จ ไม่ว่าจะเปิดกิจการโดยลำพัง หรือมีการร่วมหุ้นลงทุนก็ตาม โดยแต่ละองค์กรก็มีเพียงสูงสุดอย่างเดียวกัน นั่นคือ การทำให้ประกอบธุรกิจนั้นให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด

ความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะความโชคดีของผู้ประกอบการคนใดคนหนึ่ง แต่ผลของความก้าวหน้าไปยังจุดหมายนั้น เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ให้เดินทุกคนเดินไปตามทิศทางขององค์กร และพร้อมนำพาความสำเร็จขององค์กรให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

แน่นอนว่าทีมคือปัจจัยหลักในการนำพาความสำเร็จมายังองค์กร โดยหนึ่งในการการสร้างประสิทธิภาพที่ดี คือการบริหารองค์กรของผู้ประกอบการ ที่พร้อมนำทีมไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ 

บทความนี้จะช่วยแนะแนวทางสำหรับหลักการบริหารองค์กร ที่เข้าใจง่ายและพร้อมประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกรูปแบบ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

การบริหารองค์กรที่แท้จริง

“การบริหาร” คือ  กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุมในองค์กร ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หรือกระบวนการทำงานที่เป็นผลสำเร็จด้วยการใช้บุคคล และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของความต้องการ

การบริหารองค์กร เปรียบเหมือนกุญแจสำคัญที่จะพาองค์กรปลดล็อกอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จโดยอาศัยทักษะ และความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กร 

ซึ่งกระบวนการการบริหารองค์กร เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติ และนำพาบุคลากรทุกระดับ ให้เดินตามนโยบายขององค์กรด้วยความหนักแน่น และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแก่องค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตามขั้นตอนของการบริหารองค์กรทั้ง 5 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 

  • กระบวนการการวางแผน 
  • การจัดสรรบุคลากร 
  • การสร้างผู้นำ 
  • การสั่งการ 
  • การควบคุมองค์กรให้อยู่ในมาตรฐาน

หากทุกคนเข้าใจถึงการบริหารองค์อย่างแท้จริง ทิศทางการไปสู่ความสำเร็จจะไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจและการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากลำดับขั้นตอนการบริหารองค์กรเบื้องต้นแล้ว “การเป็นผู้นำองค์กรที่ทันโลก” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมี 

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวัน ตามกาลเวลาที่หมุนเวียน ทำให้องค์กรของคุณไม่สามารถหยุดนิ่งต่อโลกที่กำลังหมุนได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้ความเป็นผู้นำผลักดันบุคลากร เพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรให้พัฒนาไปตามกาลเวลา

เข้าใจเข้าสาเหตุ เพื่อพัฒนา บริหารองค์กรได้ตรงจุด

เข้าใจเข้าสาเหตุ เพื่อพัฒนา บริหารองค์กรได้ตรงจุด

ในแต่ละองค์กรต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรก้าวหน้า และเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงาม และผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้และเข้าใจสาเหตุ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนแก่องค์กรนั้นประกอบไปด้วย

1.ความซับซ้อนของโลกธุรกิจ

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงมาก หากองค์กรไม่พัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง ก็อาจหายไปจากตลาดได้ และในที่สุดองค์กรก็จะล้มหายตามไปเช่นกัน จึงควรหาวิธีก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และโลก ซึ่งหากองค์กรไม่เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง ก็จะประสบปัญหา และในที่สุดองค์กรก็จะล้มหายไปได้

2.ความซับซ้อนของการบริหารงานในองค์กร

ยิ่งมีองค์กรมีขนาดใหญ่ หากไม่มีการจัดการ หรือการบริหารที่ชัดเจนแล้ว ความซับซ้อนและวุ่นวายจะตามมาในช้า ดังนั้นควรพัฒนาองค์กรตามขนาดองค์กรที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กร

3.การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษกิจและเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี คือสองปัจจัยที่มีการแปรผันไปตามกาลเวลาอยู่ตลอดเวลา หากองค์กรขาดการพัฒนาหรือละเลยต่อการก้าวผ่านเวลาของปัจจัยนี้ อาจทำให้องค์กรนั้นๆ ถดถอยแทนที่จะก้าวหน้า

4.ตลาดบริโภคที่เปลี่ยนไป

ผู้บริโภคเป็นข้อชี้วัดที่สำคัญที่จะทำให้รู้ได้ว่าองค์กรนั้นจะไปต่อได้หรือไม่ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับตลาดบริโภคเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

5.การเปลี่ยนรูปแบบของการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน หรือ การปฎิวัติอาชีพ (Career Disruption) สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลทำให้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การ work from home ในสถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น

ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุที่เห็นได้ชัด ว่าจะส่งผลและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองค์กร ซึ่งทุกคนที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้นำ หรือ ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอด คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรของตนได้เช่นกัน

5 หลักการบริหารองค์กรที่ควรรู้

กว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่มากไปด้วยความสามารถในการบริหารได้นั้น อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจนดูยุ่งยากและเหมือนไกลตัวขึ้นไปทุกที เพราะการเเข่งขันในแวดวงธุรกิจนั้นมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นในทุกวัน 

 และนี่คือ 5 หลักการในการบริหารองค์กรที่เจ้าของกิจการควรรู้ และนำไปเติมเต็มศักยภาพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพต่อธุรกิจของตนเอง 

1. เป็นผู้กระหายความสำเร็จ 

หัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการควรมี คือความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต มีความทะเยอทะยานที่จะพุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างไม่เกรงกลัว 

หากมีแรงใจที่พร้อม ผลที่เกิดตามมาคือความมั่นใจ ในการเดินไปยังจุดมุ่งหมายอย่างมุ่งมั่น พร้อมฟันผ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาประสบการณ์ นำไปพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงยิ่งขึ้น

2. กล้าตัดสินใจ

สำหรับการบริหารองค์กร ผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหนึ่งที่จำเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่โดดเด่นจากบุคคลอื่น และมีความหนักแน่นในทางเลือกเหล่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ความรู้สึกภายในของผู้ประกอบการทุกคน จะมีสัญชาติญาณที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ และการเลือกตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและองค์กร

3. การเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาส

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญของชีวิตในการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ นั่นคือการเปลี่ยนแปลง แม้ความหมายในเชิงลบอาจจะดูน่ากลัวและคาดเดาไม่ได้ แต่ถ้าได้ปรับมุมมองหาทางการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือพฤติกรรมของบุคคล สิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างเส้นทางใหม่ให้คุณได้ลองพบกับความสำเร็จอีกรูปแบบได้เช่นกัน และนอกจากนี้องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

4. คิดอย่างสร้างสรรค์ฝันให้ยิ่งใหญ่

คนที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ ต้องฉลาดคิดและสร้างสรรค์ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก ของผู้ประกอบการที่ดีต้องมี นั่นก็คือ “การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” ต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในกรอบที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมองบางสิ่งบางอย่างด้วยสัมผัสที่ยิ่งใหญ่ มีแนวคิดหรือความฝันในการสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ เริ่มด้วยการมองจากจุดเล็กๆ แล้วสานฝันให้ขยายเป็นกิจการใหญ่โตได้

5. คุณค่าของเวลานั้นสำคัญ

เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้ การรู้คุณค่าของเวลาจึงสำคัญอย่างมากสำหรับแวดวงธุรกิจ และองค์กรต่างๆ  เพียงแค่นาทีเดียวผลกำไร ผลตอบแทนก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน ดังนั้นการรักษาเวลาเป็นพื้นฐานของผู้ประกอบที่ควรมี และใช้ให้คุ้มค่า

สรุปท้ายบทความ

การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ แม้จะมีวิธีการที่ซับซ้อนและต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่หลากหลาย แต่ก็ใช่ว่าคุณจะทำไม่ได้ ซึ่งการเป็นผู้บริหารองค์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และศาสตร์ด้านการบริหารขมวดเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากประสบการณ์การแล้ว สิ่งง่ายๆ ที่เป็นพื้นฐานของการบริหารองค์กรนั้นคือ “ความเข้าใจ” เพราะองค์กรนั้นคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อจุดหมายเดียวกัน การเข้าใจบุคลากรในทุกๆ หน้าที่ และการเข้าใจเส้นทางก่อนถึงเป้าหมายได้ จะทำให้คุณได้เห็นกระบวนการทำงานเป็นภาพใหญ่ และพัฒนาได้อย่างตรงจุด ทันโลก 

แต่ถ้าใครยังต้องการความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพิ่มเติม Whole Brain® Business Thinking นั้นมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับความคิดในรูปแบบการเป็นผู้นำ โดยใช้หลักการที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้และนำไปใช้ในทันที ทำให้คุณบริหารจัดการทีมได้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอีกด้วย